33 C
Surin, TH
Friday, March 22, 2019

ข่าวกิจกรรม สวพ.

การประชุมคณะกรรมการการประเมินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกรที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการประเมินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20...

ระบบสารสนเทศ

ข่าววิจัย

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักวิจัยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) รอบ 6 เดือน

แจ้งนักวิจัยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) รอบ 6 เดือน จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าจำนวน1 ชุดและรายงานการวิจัย บทที่ 1-4 จำนวน 4 ชุด สามารถนำส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00.น. เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจักได้ดำเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

ประชุม/อบรม/สัมมนา ภายใน

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามแดน เชื่อมโยงผู้ประกอบการอีสานใต้และประเทศกัมพูชา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามแดน เชื่อมโยงผู้ประกอบการอีสานใต้และประเทศกัมพูชา Business Matching Thailand - Cambodia "จับคู่ธุรกิจ ไทย-กัมพูชา" โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ:  วันที่ 22 เม.ย.62 (เช้า) เสวนาผู้ประกอบการ (ฟรี) หรือ/ วันที่ 22-24 เม.ย.62 เสวนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจไทย-กัมพูชา ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ลิงค์สมัครของกิจกรรมทั้ง 2...

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฝากประชาสัมพันธ์

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา Deadline submission:...

ฐานข้อมูลแนะนำ

RDI-SRRU Youtube Channel

ข่าวทั่วไป

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา Deadline submission:...

Thailand 4.0

Thailand Research