ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) https://www.nstda.or.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ http://www.biotec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ http://www.mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.nectec.or.th
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nanotec.or.th
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://www.nstda.or.th
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) http://www.mua.go.th
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) http://www.arda.or.th
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม http://envfund.onep.go.th
กระทรวงพลังงาน http://www.eppo.go.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) https://www.egat.co.th
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) http://www.boi.go.th
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย http://www.ttsf.or.th
มูลนิธิโครงการหลวง http://www.royalprojectthailand.com


แหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
DetailOutSource