เกี่ยวกับเรา

"วิสัยทัศน์" ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (UBI) มุ่งเน้นนำผลงานการวิจัยในเชิงพาณิชย์ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากหิ้งสู่ห้าง นำมาสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้บ่มเพาะ ที่เรียกว่า Incubator และผู้ถูกบ่มเพาะเรียกว่า Incubatee เกิดการพัฒนาผลงานของอาจารย์ผู้เป็น Incubator ทำการบ่มเพาะนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกที่สนใจทำธุรกิจ จนสามารถจัดตั้งเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ (Start-up Company) และรังสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม ให้สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

"พันธกิจ" (1) INSPIRE จุดประกายและผลักดันส่งเสริมผลงานวิจัยมาสร้างผลิตภัณฑ์พัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (2) TEACH บริการฝึกอบรม บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น (3) CONNECT บริการให้ความช่วยเหลือและประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (4) CREATE สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ รายใหม่ (5) สนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานวิสาหกิจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (6) สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ ตลอดจนการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
อาจารย์ ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี

อาจารย์ ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชนิภา อุดมทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชนิภา อุดมทวี

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ทีมของเรา

อาจารย์ ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี

อาจารย์ ดร.ชลิตา แก้วบุตรดี

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อาจารย์ ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ

อาจารย์ ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ

กรรมการ
อาจารย์ดวงศิริ ดวงแว่ว

อาจารย์ดวงศิริ ดวงแว่ว

กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยุวดี พลศิริ

อาจารย์ ดร.ยุวดี พลศิริ

กรรมการ
อาจารย์รัชวรรณ จันทเขต

อาจารย์รัชวรรณ จันทเขต

กรรมการ
อาจารย์สิริลักษณ์ วนพร

อาจารย์สิริลักษณ์ วนพร

กรรมการ
อาจารย์ฐานิดา สิทธิเสือ

อาจารย์ฐานิดา สิทธิเสือ

กรรมการ
นางอรวรรณ พิกุลศรี

นางอรวรรณ พิกุลศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุไรวรรณ บุญโสภา

นางสาวอุไรวรรณ บุญโสภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สินค้าของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะโครงการที่เกิดประโยชน์กับทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตลอดจนผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะโครงการที่เกิดประโยชน์กับทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตลอดจนผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31

งานแสดงสินค้าในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศ ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand – CEF)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้นำผู้ประกอบการ นักศึกษา เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศ ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand – CEF) ระหว่างวันที่ […]

พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

Business Partner