เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริหารและบริการข้อมูลตำบล สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดําเนินการโครงการจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่ บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ. ตาม ภารกิจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
       เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อ้างถึง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และคําสั่ง กระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ.1043/2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์พัฒนาข้อมูลขนาด ใหญ่ (Big Data) เพื่อจัดทําโครงการ การจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ.

บริการ

ฐานข้อมูลกลางจังหวัดสุรินทร์

https://surin.srru.ac.th

ฐานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

https://surin.srru.ac.th/newsite

ระบบแสดงผลข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์แล้ว

https://surin.srru.ac.th/web/#/homes

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่

https://smart.srru.ac.th/bigdata/#/home

สำหรับนักพัฒนา (Api Documents)

https://surin.srru.ac.th/web/#/developers

คณะกรรมการบริหาร

นายสุวัฒน์ กล้วยทอง

ผู้อำนวยการ

นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า

รองผู้อำนวยการ

นายเอกราวี คำแปล

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ธงชัย เจือจันทร์

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง

กรรมการ

นางสาวพิสชานันท์ สนธิธรรม

กรรมการ

ดร.ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล

กรรมการ

ดร.วิจิตรา โพธิสาร

กรรมการ

นายวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ

กรรมการ

นายสุภาษิต เติมกล้า

กรรมการ

นายโกสิน สนั่นนาม

กรรมการ

นายจำรัส มหานาม

กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ เกียรติ์ดำรงสุข

กรรมการ

นายภัทรภัฏ ไหวดี

กรรมการ

นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า

กรรมการเลขนุการ

นายทวีวัฒน์ มูลจัด

ผู้ช่วยกรรมการเลขนุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โครงการระบบข้อมูลตำบล กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยงานให้ความสนใจที่จะลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เร็วๆ นี้

ศูนย์บริหารและบริการข้อมูลตำบล สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Contact Us

ติดต่อ

โทร: 044 514603
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30

อีเมล์: research@srru.ac.th
เว็บไซต์: https://research.srru.ac.th/sdmsc

ที่อยู่: 186 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ตึกช้าง อาคาร 31 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำลังโหลด
ส่งข้อความสำเร็จ!