ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

ดร. จรงค์ศักดิ์  พุมนวน

ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง