ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R to R )

ประมวลภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R to R ) ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล คือ
1.รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
2.ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
3.ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
4.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://research.srru.ac.th/research/?p=654