คำอธิบาย

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารสรุปผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

เอกสารเผยแพร่สาธารณะ

จำแนกตามตัวชี้วัด


Xiaoying Riley

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร


Tom Najdek

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร


Tom Najdek

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การให้บริการ (คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ)

1. คู่มือโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร

2. คู่มือบริหารงานวิจัย ดาวน์โหลดเอกสาร

3. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร


Tom Najdek

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของหน่วยงาน

1. แบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ" ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ผลประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ" ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร


Tom Najdek

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Service)

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ SRRU Big Data ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ระบบทำเนียบนักวิจัย ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ระบบรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตึกช้าง เลขที่ 186 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

โทร 08 1146 6144, 0 4404 1561, 0 4404 1587

อีเมล: research@srru.ac.th