https://research.srru.ac.th/thungkula044 041 561research@srru.ac.th
โครงการ ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
โครงการ ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
โครงการ ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

ยินดีต้อนรับ

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้ก็สามารถทำให้ต้นข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับที่น่าพอใจ

วีดิทัศน์ โครงการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพก...

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับ พลเอก ดา...

ข่าวงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

FB: https://www.face...

ประมวลภาพกิจกรรม งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ประมวลภาพกิจกรรมภายใ...

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะก...

ขอเชิญเข้าร่วม งานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบินสันสุรินทร์

โดยในงานจะได้พบกับบู...

โครงการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP กลุ่มหอมมะลิแปลงใหญ่ ทุ่งโพนครก ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วันพุธที่ 12 ธันวาคม...

โครงการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP บ้านม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

วันที่ 7 ธันวาคม 256...