ปรัชญา
มุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัย  ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ  เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์
ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ด้วยระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บุคคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
5. จัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์  ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล