นางฤดีมาศ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวอรวรรณ มิถุนดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสุมณฑา จีระมะกร
เจ้าหน้าที่วิจัย/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
ดร.อัจฉรีย์ มาลีหวล
นักวิชาการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายสัมพันธ์และบริการวิชาการ
นายกิตติศักดิ์ เกียรติ์ดำรงสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/หัวหน้ากลุ่มงานบริการพันธกิจและสารสนเทศ
นางสาววรลักษณ์ จรัสดำรงนิตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา สีมา
เจ้าหน้าที่วิจัย
นายโกสินทร์ หล่อกิตติวงศ์
นักวิชาการศึกษา
นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารและบริการข้อมูลตำบล
ดร.ศรินทิพย์ สุทธิการปกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย/อว.ส่วนหน้า
นางสาวปวีร์ชญาพร วงศ์ภัคดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.สุรินทร์