1. รายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2564
1. เอกสารประกอบการรับคำของบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน.(Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2567
2. เอกสารประกอบการรับคำของบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน.(Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุง 12-10-2564)
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2565 
4. ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก
5. ระเบียบ/ข้อบังคับ
6. แบบเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบบ ว1ด. ปี 2563
7. การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นผลงานเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8. แบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9. คู่มือบริหารงานวิจัย
10. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
11. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
12. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
13. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการทำวิจัยของผู้ร่วมวิจัย
14. แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562
15. เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563
16. แบบฟอร์มแผนบูรณาการปี 63 (รอบ Full Proposal)
17. แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย สำหรับงานวิจัย
18. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
19. แบบฟอร์มทั่วไป
20. ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ควรรู้
21. การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์/สิ่งประดิษฐ์
22. คู่มือประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2562
23. แบบฟอร์ม 1 ภาพรวมโครงการวิจัย
24. แบบฟอร์ม 2 แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561
25. หนังสือรับรองการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
26. บันทึกชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
27. แบบฟอร์มผลการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
28. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย
29. แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ สถาบันวิจัยแลพัฒนา
30. ตัวอย่างปกรายงานการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ-ปี-2563
31. ตัวอย่างปกรายงานการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่-ปี-2563
32. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ fundamental Fund ปี 2565
33. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ ปี 65
34. แบบฟอร์มขอข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
35. สัญญาทุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
36. บันทึกข้อตกลงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
37. แบบฟอร์มการขยายเวลา (สกศว.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
38. คู่มือบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น