สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตึกช้าง เลขที่ 186 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร 08 1146 6144, 0 4404 1561, 0 4404 1587

Surin Rajabhat University Research and Development Institute Chang Building, 186 Surin-Prasart Road, Muang District, Surin 32000. Tel : +66 81 146 6144 , +66 44 041 561, +66 44 041 587.