ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณภัทร ศรศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์และบริการวิชาการ
ดร.ประภาพร บุญปลอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการพันธกิจและสารสนเทศ