ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.

📣 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.

📌 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567
ที่มา: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11824

📌ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567
ที่มา: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11825

#สกสว#TSRI

#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#กองทุนววน#oneววน#แก้ด้วยววน

#ทุนวิจัย#NRIIS

#บพข