คำชี้แจงการนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD 2024)

คำชี้แจงการนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD 2024)

คำชี้แจงการนำเสนอ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2
: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2nd NICSLD)

…………………………

  1. ผู้นำเสนอจะนำเสนอคนละ ไม่เกิน 12 นาที ถามตอบ 3 นาที รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 นาทีต่อคน
  2. ผู้ช่วยเลขานุการแต่ละห้อง เป็นผู้จับเวลา และจะมีการเตือน 2 ระยะโดยการยกป้าย 3 นาที กับหมดเวลา
  3. ถ้าหมดเวลา เลขานุการสามารถแจ้งจบการนำเสนอ โดยให้กรรมการวิพากษ์บทความ หรือกรณีออนไลน์ แอดมินจะทำการตัดเสียงนำเสนอ และเลขานุการให้กรรมการวิพากษ์บทความ
  4. ผู้นำเสนอโปสเตอร์ สามารถมาติดตั้งโปสเตอร์ได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ หรือมาติดตั้งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 09.00 น. และให้มาประจำโปสเตอร์ในเวลา 12.00 น.
  5. หลังจากการนำเสนอ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอสามารถแก้เพิ่มเติมบทความตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ และนำส่งมายัง email : jrdl@srru.ac.th ทั้ง Word และ PDF ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567