การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 31