รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี