10พฤษภาคม 2561
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1ลงทะเบียน 08.00 - 09.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
2กล่าวต้อนรับ โดย อธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 09.00 - 09.10อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
3กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 09.10 - 09.20อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
4เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ 09.20 - 10.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
5พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
6เสวนาหัวข้อ “การวิจัยพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน , รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์ 10.45 - 12.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
7พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
8เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 13.00 - 15.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
9พักรับประทานอาหารว่าง 15.30-15.45อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
10เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 15.45-17.00อาคาร ล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
11พฤษภาคม 2561
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 08.30 - 10.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
2พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
3เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 10.45 - 12.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
4พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
5มอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานบรรยายและโปสเตอร์และพิธีปิดการประชุม 13.00 - 14.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
6ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 14.30-18.00หมู่บ้านช้าง

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

NACP 2018

National Academic Conference for Staff in Higher Education Institutions

10 - 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์