1.  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2561

2.  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 พฤษภาคม 2561

3.  ค่าลงทะเลียนและวิธีการชำระเงิน

  1. คนละ 2,500  บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ชำระภายในวันที่ 31  มีนาคม  2561
  2. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
  3. โอนค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่บัญชี 644-0-303-300
  4. แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ https://research.srru.ac.th/nacp2018/index.php/payment
  5. ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้  ณ  จุดรับลงทะเบียน

หากท่านประสบปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตึกช้าง เลขที่ 186 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร 08 1146 6144, 0 4404 1561, 0 4404 1587 E-mail : research@srru.ac.th

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

NACP 2018

National Academic Conference for Staff in Higher Education Institutions

10 - 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์