ดาวน์โหลดไฟล์ Proceeding (การนำเสนอแบบบรรยาย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ดาวน์โหลดไฟล์ Proceeding (การนำเสนอแบบบรรยาย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ดาวน์โหลดไฟล์ Proceeding (การนำเสนอแบบโปสเตอร์)

Days
Hours
Minutes
Seconds

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

หลักการและเหตุผล

          บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันบุคลากรสายสนับสนุนทีมีประสิทธิภาพจะช่วยประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และนำเสนองานตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่าง ๆ  เพื่อให้สถาบันการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการทำงานตลอดจนพัฒนางานของตนอย่างต่อเนื่อง

          การวิจัยเพื่อพัฒนางานเป็นกระบวนการหนึ่งในการแสวงหาความรู้และวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัยที่เหมาะสมเพื่อนำผลมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้โดยตรง  ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้แก่บุคคลอื่นในสถาบัน  เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงาน  เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถาบัน  นอกจากนั้นกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได้อีกด้วย

          เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการพัฒนางานและพัฒนาตนไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน  ประกอบกับขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างแพร่หลาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  เพื่อเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยหน่วยงานของสถาบันการศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนา
  2. เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนและพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
  3. เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับประเทศ
  4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับผลงานวิจัย Full Paper ตามเอกสาร Call for Papers ผู้ที่สนใจส่งผลงาน สามารถเขียนบทความตาม Template และส่งบทความผ่านระบบ EasyChair จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียด กำหนดการ
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 31 มีนาคม 2561
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2561
แจ้งชำระเงิน ภายใน 31 มีนาคม 2561
วันจัดงาน 10-11 พฤษภาคม 2561

ผู้บรรยาย และผู้เสวนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. จรงค์ศักดิ์  พุมนวน

ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน

นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการ

#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1ลงทะเบียน 08.00 - 09.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
2กล่าวต้อนรับ โดย อธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 09.00 - 09.10อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
3กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 09.10 - 09.20อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
4เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ 09.20 - 10.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
5พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
6เสวนาหัวข้อ “การวิจัยพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน , รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์ 10.45 - 12.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
7พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
8เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 13.00 - 15.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
9พักรับประทานอาหารว่าง 15.30-15.45อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
10เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 15.45-17.00อาคาร ล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 08.30 - 10.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
2พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 - 10.45อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
3เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) เสนอและชมผลงานแบบโปสเตอร์ 10.45 - 12.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
4พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง, อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
5มอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานบรรยายและโปสเตอร์และพิธีปิดการประชุม 13.00 - 14.30อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง
6ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 14.30-18.00หมู่บ้านช้าง

เจ้าภาพ

เจ้าภาพร่วม

แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตึกช้าง เลขที่ 186 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทร 08 1146 6144, 0 4404 1561, 0 4404 1587 E-mail : research@srru.ac.th