ดาวน์โหลดเอกสาร

» สรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
» แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559


นักวิจัย
» จรรยาบรรณนักวิจัย
» ข้อมูลประวัตินักวิจัย
» ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
» คู่มือการดำเนินงานวิจัย 2555
» ปฏิทินดำเนินงานวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน/รายได้ 56-57


แบบฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญา
» ขั้นตอนการจดทะเบียน
» คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบ ลข.01
» คำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แบบ สป-สผ-อสป-001-ก
» หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์