วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
                                            ที่ตั้ง ::  เลขที่  186  ม.1  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
                                            โทรศัพท์ ::  044-041561
                                            อีเมลล์ :: research_srru@hotmail.co.th
                                            เว็บไซต์  ::  http://research.srru.ac.th