คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

คลิกแสดงรายละเอียด
ผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์
ประธาน
คลิกแสดงรายละเอียด
อาจารย์ ดร.ดำเกิง โถทอง
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
คลิกแสดงรายละเอียด
ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกแสดงรายละเอียด
รองศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกแสดงรายละเอียด
ผศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกแสดงรายละเอียด
นายนิรันดร์ สุรัสวดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกแสดงรายละเอียด
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ