ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารกระบวนการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
มาตรการ

 

1.  ส่งเสริม และกระตุ้นการขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิจัยแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อนักวิจัย และผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
มาตรการ 1. พัฒนาทักษะและเสริมประสบการณ์ทางการวิจัยแก่นักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กลยุทธ์ที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพงานวิจัย
มาตรการ

 

 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ให้นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในทุกสาขา
2.  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
3.  มีกระบวนการ ติดตาม ประเมินผล โครงการวิจัยให้สามารถวัดผลผลิตผลลัพธ์/ผลกระทบ และนำเสนอสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการวิจัย
มาตรการ

 

 

1.  จัดทำระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย แบบออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
3.  พัฒนาห้องสมุดวิจัยที่มีผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยที่หลากหลาย และทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 5 มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย
มาตรการ

 

 

 

 

1.  ดำเนินการจัดการความรู้โดยการสังเคราะห์ผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.  กำหนดเงื่อนไขทุนให้มีการนำผลงานออกเผยแพร่หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์
3.  สนับสนุนการจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”
4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยและวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่  6   มีส่วนร่วมในการนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพบัณฑิต หรือบริการวิชาการ หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ  

 

 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยระบุในข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนาคุณภาพบัณฑิต หรือบริการวิชาการ หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจ้างนักศึกษา เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย
2.   ส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต หรือบริการวิชาการ แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 7 มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มาตรการ

 

 

1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย เพื่อจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยภายในองค์กร
มาตรการ

 

 

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ นักวิจัยและทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.  สร้างบรรยากาศการวิจัยภายในองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลากรในองค์กรให้เห็นคุณค่า และรักการทำวิจัย ตลอดจนนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ พัฒนาองค์การ พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย ต่อยอดความรู้เดิม บริการวิชาการ สร้างนวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและวิศวกรรม
มาตรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การตรวจสอบยืนยัน ยกเลิกทฤษฎีต่างๆ หรือสร้างทฤษฎีใหม่ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และวิจัยเพื่อประยุกต์โดยนำองค์ความรู้เดิมไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า
2.  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3.  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม นำสู่การเป็นต้นแบบทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาทางการศึกษา และการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆ อันนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของประชาชน/ชุมชน โดยไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.  ส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โครงการพัฒนาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และโครงการตามแนวพระราชดำริ
6.  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ประชาคมอาเซียน และการวิจัยในประเด็นอื่นๆ ที่สอดรับกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศูนย์วิจัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการของชุมชน
มาตรการ

 

1.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิจัย
2.  ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ การสาธิตและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
3.  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา แบบมีคุณภาพ
มาตรการ

 

1.  ส่งเสริมการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งตามสายงาน โดยจัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มาตรการ

 

1. จัดกิจกรรมประชุมนำเสนอปัญหาอุปสรรค  แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง