พันธกิจ

 พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้ทำงานวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและมีคุณภาพ
  4. เสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บุคคล หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก

5. จัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์  ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล