วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัย
2.  เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
3.  เพื่อจัดระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย  ให้มีประสิทธิภาพ
4.  เพื่อพัฒนารูปแบบ  และขยายขอบเขตการให้การบริการวิชาการ