บุคลากร

คลิกแสดงรายละเอียด
ผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์
ผู้อำนวยการ
คลิกแสดงรายละเอียด
อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
คลิกแสดงรายละเอียด
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คลิกแสดงรายละเอียด
อาจารย์ ดร.สยาม ระโส
รองผู้อำนวยการฝ่ายอบรมและบริการวิชากร
คลิกแสดงรายละเอียด
อาจารย์ ดร.ดำเกิง โถทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศูนย์วิจัยและกิจการพิเศษ
คลิกแสดงรายละเอียด
นางฤดีมาศ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คลิกแสดงรายละเอียด
นางสาวอรวรรณ มิถุนดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกแสดงรายละเอียด
นางสาววรลักษณ์ จรัสดำรงค์นิตย์
นักวิชาการเงิน และบัญชี
คลิกแสดงรายละเอียด
นายเสรี มาลาทอง
นักวิชาการผัสดุ
คลิกแสดงรายละเอียด
นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกแสดงรายละเอียด
นางสาวสุมณฑา จิระมะกร
เจ้าหน้าที่วิจัย
คลิกแสดงรายละเอียด
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขนิษฐา สีมา
เจ้าหน้าที่วิจัย
คลิกแสดงรายละเอียด
นางอัจฉรีย์ มาลีหวล
นักวิชาการศึกษา
คลิกแสดงรายละเอียด
นายกิตติศักดิ์ เกียรติ์ดำรงสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์