ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

45

ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนา ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์