มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

52

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

บรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
– นางสาวปิยมาศ  มหาบุญญานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บรรยายในหัวข้อ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
–  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
– รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกู ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นางพัชราวิไล  พงษ์วิชชุลดา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (บริษัทในเครือSCG)

บรรยายในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
– นางพัชราวิไล  พงษ์วิชชุลดา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (บริษัทในเครือSCG)
ฝึกปฏิบัติการยกร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Workshop)
– รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล   ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นางพัชราวิไล  พงษ์วิชชุลดา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา  บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (บริษัทในเครือSCG)
อบรมวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 เวลา  08.30-16.30น.
ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครเข้าร่วมอบรม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี!!!
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
หมดเขตรับสมัครอบรมวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

————————————————————
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณสุภาวดี สารางคำ โทรศัพท์ 0-4422-4821โทรสาร 0-4422-4814
E-mail: supavadee_s@sut.ac.th