ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการะัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21”

12

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการะัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21(Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century” ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถส่งแบบตอบรับมายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ e-mail: lamuconf2017@gmail.com และโทรสาร 02-441-4410