ม.วลัยลักษณ์ – เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5

11

  • หัวข้อเรื่อง Active Learning : Classrooms of the Future
  • วันที่ 27 – 28 มี.ค. 60
  • สถานที่จัด ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.wu.ac.th/