การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1

9

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference2017/