ขอเชิญส่งบทความลงในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

34

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย
มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ในโอกาสนี้ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม http://journal.rmutp.ac.th

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 026-653777 ต่อ 6645