การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017)

55

มหาวิทยาลัยนครราชสีมา เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017)
“ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0 ”

>> ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.nmc.ac.th/conference2017/Thai/