เชิญนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

45

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 งานวิชาการรับใช้สังคม
ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th/HCU25thYear…/HCUInterCon/index.html

ลงทะเบียนส่งบทควมฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560