ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560

41

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ประกาศการรับข้อเสนอ “โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11715