ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

200

เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า และการเตรียมความพร้อม เรื่อง การจัดนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์