การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 /2559

227

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 /2559
เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมเอราวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2559