ตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน) สถาบันวิจัยและพัฒนา

232

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
(รอบ 12 เดือน) ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล (ม.ทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี (มรภ.สุรินทร์)
3.อาจารย์อรุโณทัย อุ่นไธสง (มรภ.สุรินทร์)
4.นางสาวคณิตา สงวนดี (มรภ.สุรินทร์)
เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน