วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017

จดหมายเหตุประจำวัน มีนาคม 9, 2017

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ...

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการะัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21(Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century" ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30...

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ International Engineering and Technology Institute (IETI) ประเทศฮ่องกง กำหนดจัดการประชุม"International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)" ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล...

หัวข้อเรื่อง Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27 - 28 มี.ค. 60 สถานที่จัด ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.wu.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference2017/

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 25690 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: 30 เมษายน 2560 http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/