วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017

จดหมายเหตุประจำวัน มีนาคม 7, 2017

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10   ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี   โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง...