วันอาทิตย์, เมษายน 23, 2017

จดหมายเหตุรายเดือน มีนาคม 2017

ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" บรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - นางสาวปิยมาศ  มหาบุญญานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกู ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นางพัชราวิไล  พงษ์วิชชุลดา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด...

ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย จ่่ากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ...

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการะัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21(Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century" ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30...

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ International Engineering and Technology Institute (IETI) ประเทศฮ่องกง กำหนดจัดการประชุม"International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)" ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล...

หัวข้อเรื่อง Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27 - 28 มี.ค. 60 สถานที่จัด ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://alc.wu.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference2017/

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 25690 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: 30 เมษายน 2560 http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์