วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017

จดหมายเหตุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2017

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century )" ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำของประเทศและการนำเสนอผลงาน Parallel session ในวันที่...

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)   ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกอ. ร่วมกับ Royal Society เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" http://www.rpa.or.th/ หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร. 081-3033-127 หรือ 081-869-2370 ในเวลาราชการ  

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เมษายน...

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม Naresuan Research Conference วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก Deadline submission: 31 มีนาคม 2560 http://conference.nu.ac.th/nrc13/?page=home

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1900

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น  ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2560  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี...