วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" บรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - นางสาวปิยมาศ  มหาบุญญานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกู ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นางพัชราวิไล  พงษ์วิชชุลดา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด...